Všeobecné obchodní podmínky

  1. Klient provádí veškeré sportovní aktivity na své vlastní riziko.
  2. Klient je povinen řídit se provozním řádem fitcentra.
  3. Domluvenou tréninkovou lekcí se rozumí stanovení dne, hodiny a místa konání tréninkové lekce.
  4. Domluvená tréninková lekce je závazná pro obě strany.
  5. Trenér je povinen domluvenou tréninkovou lekci připravit a řádně absolvovat.
  6. Klient je povinen domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady. Každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.
  7. Pokud se trenér nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené tréninkové lekce zúčastnit, je povinen tuto lekci klientovi nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu. Zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
  8. Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci dříve než 1 týden před jejím konáním z jakéhokoliv důvodu, má nárok tuto hodinu převést na jiný dohodnutý termín.
  9. Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci ze závažného objektivního důvodu (zejména lékařem určená pracovní neschopnost) a to dříve než 24 hodin před jejím konáním, má nárok tuto hodinu bezplatně převést na jiný dohodnutý termín. Tuto změnu musí oznámit trenérovi bez zbytečného prodlení.
  10. Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci později než 24 hodin před jejím konáním, je povinen vždy lekci uhradit v plné výši bez ohledu na důvod zrušení.